สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 28% ต่อปี
สมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ที่ไหนก็เข้าถึงได้

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน – แนะนำ 2 สินเชื่อออมสินที่น่าสนใจ อัพเดต 2565

ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนสินเชื่อออนไลน์ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ได้แล้ววันนี้ โดยสามารถสมัครสินเชื่อเงินสดฉุกเฉินออมสินอนไลน์และลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆโดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร 

โดยสินเชื่อธนาคารออมสินที่น่าสนใจสำหรับปี 2022 มีอยู่ด้วยกัน 2 ตัว คือสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ และ สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ซึ่งทั้งสองตัวเป็นสินเชื่อออมสิน 10000 และ สินเชื่อออมสิน 50000 ที่เปิดให้ผู้กู้สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนด

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติของผู้กู้และข้อมูลสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน – สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน เป็นสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินแบบใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดของการค้ำประกันตามข้อมูลดังนี้

  1. สินเชื่อสวัสดิการแบบใช้บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชนแบบใช้บุคคลค้ำประกัน แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือหน่วยงานมีการทำข้อตกลงกับธนาคารส่วนกลาง สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินในรูปแบบนี้จะมีวงเงินกู้อนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท หรือไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และแบบสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง จะมีวงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 1 ล้านบาทหรือไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือนผู้กู้

  1. สินเชื่อสวัสดิการแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชนแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จะแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ

  • หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • หลักทรัพย์ห้องชุดให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • หลักทรัพย์ที่ดินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

สินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน – สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสินเพื่อการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค และเป็นเงินด่วนฉุกเฉินเพื่อใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการไถ่ถอนจำนอง และการใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่การลงทุนทำธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็นกรณีใช้บุคคลค้ำประกันและกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีรายละเอียดดังนี้

  1. แบบใช้บุคคลค้ำประกัน – ให้กู้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท
  2. แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน – ให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท ตามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
  • หลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารให้กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน 
  • หลักทรัพย์ห้องชุดให้กู้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาประเมิน 
  • หลักทรัพย์ที่ดินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน 

โดยผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารได้ที่เบอร์ 1115 ตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินเดือน:
อัตราดอกเบี้ยต่อปี:
เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่ระบุ
ต้องการถอนเงินไม่ใช้บัตรกสิกรสมัครเลย
เงินเดือน: 15000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี: ไม่เกิน 28% ต่อปี
สมัครสินเชื่อออนไลน์ธนาคารออมสิน ที่ไหนก็เข้าถึงได้